Statut

Statut Hrvatsko-talijanske udruge – Rim

OPĆA PRAVILA

Članak 1

U smislu čl. 14 i sljedećih talijanskoga Građanskoga zakonika osnovna je u Rimu udruga pod imenom; HRVATSKO-TALIJANSKA UDRUGA, RIM (u daljnjem tekstu: Udruga), učlanjena u dobrovoljnu organizaciju ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) sukladno Zakonu 460 iz 1997. godine.

Članak 2

Udruga je nestranačka. i neprobitačna organizacija.

 Članak 3

Udruga promiče obostrano upoznavanje, prijateljstvo i suradnju Hrvata i Talijana te organizira, usklađuje i pomaže Hrvate u Italiji: kako one manjinske etničke pripadnosti s talijanskim državljanstvom tako i Hrvate s hrvatskim i dvojnim državljanstvom koji su nastanjeni ili imaju prebivalište u ltaliji iz osobnih razloga te zbog rada ili studija.

U tu svrhu Udruga:

a) promiče u Italiji i Hrvatskoj poznavanje prirodne, povijesne, kultume, umjetničke i vjerske baštine obadvije zemlje;
b) podupire i promiče susrete na raznim razinama s talijanskim i hrvatskim institucijama i udrugarna u vidu razvoja kulturno-društvenih odnosa između dvije zemlje;
c) uređuje i širi informacije vezane za djelatnost Udruge preko biltena, časopisa, novina i informatičke platforme objavljujući komunikacije, tekstove i obavijesti korisne za predviđene aktivnosti, na talijanskom i hrvatskom jeziku;
d) organizira Dopunsku školu hrvatskoga jezika i hrvatske povijesti za hrvatsku djecu s prebivalištem u Rimu kao i tečajeve hrvatskoga jezika za odrasle;
e) pokrovitelj je i organizator susreta, skupova, izložbi, predstavljanja knjiga, raznih vrsta koncerata (zborskih, instrumentalnih i solističkih), druženja i drugih manifestacija korisnih u te svrhe;
f) podržava odnose: s talijanskim građanima hrvatskog podrijetla, napose s povijesnom hrvatskom manjinom u regiji Molize i u drugim talijanskim regijama, te s novijom hrvatskom imigracijom.

Za sve gore opisane aktivnosti Udruga se koristi Centrom za dokumentaciju s arhivskom građom, knjižnicom, informatičkim pomagalima, čitaonicama, a također i službenom web · stranicom te stranicama na glavnim društvenim mrežama.

Članak 4

 Službeni žig Udruge okruglog je oblika s punim dvojezičnim nazivom na hrvatskom i talijanskom jeziku.

 ČLANSTVO

Članak 5

Članovima Udruge mogu postati sve osobe, bez obzira na državljanstvo, ukoliko su dokazane njihova ozbiljnost i moralnost, ako dijele ideale Udruge i ako imaju namjeru na konstruktivan način pridonijeti društvenom životu iste.

Udruga ima tri kategorije članova: Redoviti, Juniores, Dobročinitelji i Počasni.

- Redoviti članovi su osobe koje sudjeluju u djelatnosti Udruge i redovito plaćaju godišnju članarinu.

- Juniores su redoviti članovi koji su navršili 6. godinu života, a još nemaju 18 godina i kao takvi nemaju pravo glasa niti mogu obnašati dužnosti. Oslobođeni su plaćanja godišnje članarine, a za njih su odgovorni oni koji nad njima imaju roditeljsku skrb.

- Dobročinitelji su oni članovi koji plaćaju barem trostruku članarinu u odnosu na onu Redovitih članova, koji pomažu Udrugu izvanrednim doprinosima te aktivno sudjeluju u ostvarivanju njezinih ciljeva.

- Počasni članovi su osobe koje su se posebno istakle svojim zaslugama za Udrugu, a imenuje ih Generalna skupština.

Članak 6

Članovi Udruge preuzimaju obvezu financiranja Udruge sukladno čl. 19, stavak b) ovog Statuta.
Nitko od članova ne može svojatati bilo kakvo dobro kupljeno u ime Udruge.
Djelatnici bilo koje razine: dužnosnici, organizatori, tehničari i članovi općenito, svoju djelatnost u Udruzi obavljaju dobrovoljno. Predsjednik, tajnik i rizničar imaju pravo na mjesečnu naknadu troškova telefona kao i troškova kretanja javnima ili privatnim prometnim sredstvima, koji su vezani za djelatnost Udruge. Iznosi tih troškova određuju se Pravilnikom Udruge. O svakom drugom trošku odlučuje i odobrava ga Upravni odbor.

Članak 7

Svi redovito upisani članovi, osim čianova Juniores, s uredno plaćenom godišnjom čianarinom, imaju pravo glasa na Skupštini i mogu se kandidirati za položaje u Udruzi.
Svaki član dužan je ažurirati svoju poštansku kao i adresu elektronske pošte i obavijestiti Tajnika o svakoj promjeni istih. Smatrat će se valjano primljene sve obavijesti poslane na zadnju poznatu adresu člana.

Čianak 8

 Članstvo u Udruzi se st]eče po završetku sljedećeg postupka:

a) podnošenjem pismenog zahtjeva, koji sadrži osobne podatke i kojeg su potpisala dva člana s barem tri godine neprekidnog članstva, i naslovljenog na Upravni odbor Udruge ili na Generalnu Skupštinu članova ukoliko Upravni odbor još nije stupio na dužnost;
b) taj zahtjev ispituje gore spomenuti organ koji odlučuje o primanju jednostavnom većinom glasova;
c) primljeni član dužan je platiti godišnju članarinu za tekuću godinu načinom plaćanja kojeg je odredio Rizničar i od njega dobiva iskaznicu Udruge potvrđenu za tekuću godinu.

Članstvo u Udruzi se gubi u sljedećim slučajevima:

a) pismenom ostavkom ili odreknućem koje će član uputiti Upravnom odboru;
b) zbog nepoštivanja obveze plaćanja godišnje članarine do 31. ožujka tekuće godine. Članu, koji kasni s plaćanjem članarine, Tajnik će poslati požurnicu na njegovu poštansku adresu ili na adresu njegove elektronske pošte. Nakon isteka tolerantnog roka od dva mjeseca izgubit će pravo članstva i morat će podmiriti troškove neplaćene članarine za prethodne godine. Potrebnu mjeru donijet će Upravni odbor, nakon što je utvrdio ispunjenje predviđenih obavijesti i zabilježio u Registar članova;
c) isključenjem zbog ponašanja ili djelovanja u suprotnosti s načelima i ciljevima Udruge, odredbama ovoga Statuta i drugih propisa koje su donesla mjerodavna tijela Udruge. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom svojih članova te pismeno obaviještava člana uz obrazloženje. U roku od dvadeset dana nakon priopćenja, isključeni član može se žaliti časnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o isključenju sukladno čl.18 ovoga Statuta, bez mogućnosti iznošenja novih činjenica ili krivnji u toj fazi.

UPRAVNO USTROJSTVO

Članak 9

Upravna tijela Udruge su:

a) Generalna skupština članstva;
b) Upravni odbor;
c) Predsjednik;
d) Nadzorni odbor;
e) Časni sud.

Članak 10

Redovitu Generalnu skupštinu, reprezentativno tijelo svih članova, saziva Predsjednik Udruge barem jedanput godišnje do 30. travnja i to pismenim priopćenjem svim članovima 15 dana prije.
Na Redovitu Generalnu skupštinu spada:

a) odobriti završni račun i proračun;
b) svake 3 (tri) godine birati članove, koji mogu biti ponovno izabrani, sljedećih Upravnih
tijela Udruge: Predsjednika, Upravni odbor, nakon što je prethodno odredio broj Savjetnika, Nadzorni odbor i Časni sud.
c) odrediti visinu redovite godišnje članarine za sljedeću godinu;
d) odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta i svakom drugom predmetu koji je dostavljen Skupštini i stavljen na dnevni red.

U izvanrednim slučajevima, o kojima u nastavku, Predsjednik može sazvati Izvanrednu Generalnu skupštinu na zahtjev najmanje četiri (4) čiana Upravnog odbora, Nadzomog odbora i jedne trećine (1/3) članova.
lzvanredna Generalna skupština saziva se za:

a) ispitivanje žurnih slučajeva i donošenja neodgodivih odluka;
b) ispitivanje i prosuđivanje ponašanja upravnih tijela Udruge u slučaju krivične odgovomosti, pravne i moralne naravi;
c) odlučivanje o raspuštanju Udruge i namjeni postojećih dobara u korist sličnih ustanova.

Članak 11

Sastanci Generalne skupštine mogu se održati u prvom sazivu, ako je nazočna polovica više jedan član s glasačkim pravom; u drugom sazivu odluke skupštine smatraju se zakonitima bez obzira na broj nazočnih članova.
Da bi mogao glasovati svaki član mora uplatiti redovitu godišnju članarinu za tekuću godinu i može predstavljati druga dva člana i u njihovo ime glasovati, koja su ga pismeno opunomoćila i platila svoju godišnju članarinu.
Glasovanje za izbor dužnosnika obavlja se tajnim glasovanjem i odvojeno za različite položaje redom o čemu u čl. 9. Prebrojavanje glasova vršiti će Izboma komisija od tri ili više članova koje određuje Skupština i bit će unijeto u knjigu zapisnika. Za svako tijelo kandidati će biti izabrani prema broju primljenih glasova, sve dok se ne postigne broj članova koji su predviđeni ili odlučeni za svako tijelo.
Odluke Skupštine o drugim točkama dnevnog reda odobravaju se jednostavnom većinom glasača, tajnim glasovanjem ili dizanjem ruke kada taj postupak predloži Predsjednik na Skupštini, a prihvati ga većina prisutnih.
Sve usvojene odluke moraju biti unijete u knjigu zapisnika koja je dostupna na uvid članovima.

Članak 12

Upravni odbor sastoji se od određenog broja Savjetnika kojeg prethodno, za svaki trogodišnji mandat, određuje Generalna skupština, a koji nije veći od 9 (devet) članova.
Na Upravni odbor spada:

a) među svojim članovima imenovati: Dopredsjednika, Tajnika i Rizničara;
b) izvršavati odluke Generalne skupštine slijedeći njene programske smjemice;
c) izvješćivati Generalnu skupštinu o godišnjem financijskom poslovanju podnoseći završne račune i proračun;
d) prihvaćati i potvrđivati darovnice, priloge, ostavštine, financijske potpore o čemu u čl. 19 ovoga Statuta;
e) usklađivati statutarnu djelatnost i upravnu organizaciju te obavljati sve radnje koje nisu rezervirane za druga tijela;
f) odlučivati o molbama za pristup Udruzi, ostavkama i isključenjima, kao i o postupku o kojem u čl. 8 ovoga Statuta;
g) osnivati radna tijela "ad hoc" pod vodstvom jednoga od članova Upravnog odbora koji će biti odgovoran za pojedine djelatnosti;
h) donijeti unutarnji Pravilnik Udruge.

Svi članovi Upravnog odbora dužni su sudjelovati sastancima Upravnog odbora, zajedno s Predsjednikom koji ih predsjeda s pravom glasa o čemu u sljedećem članku. U slučaju nemogućnosti prisustvovanja sastancima moraju opravdati odsutnost.
U slučaju da je netko od članova Upravnog odbora spriječen u obnašanju svoje funkcije zbog definitivnog preseljenja, ostavke, smrti, prečeste odsutnosti sa sjednica Upravnog odbora ili zbog postupka o kojem u čl. 8, stavci b), c) e d) ovoga Statuta, Upravni odbor može jednostavnom većinom kooptirati jednog drugog čiana s ciljem jamčenja funkcioniranja spomenutog Odbora sve do odobrenja sljedeće Generalne skupštine.

Članak 13

Upravni odbor Udruge sastaje se svaka dva mjeseca i svaki puta kada to zatraži trećina (1/3) njegovih članova.
Odluke Upravnog odbora su valjane ako je na sastanku nazočna barem polovica njegovih članova. U slučaju neodlučnog ishoda glasovanja odlučuje glas Predsjednika ili, u slučaju njegove odsutnosti, glas Dopredsjednika. U slučaju odsutnosti obojice odlučuje glas najstarijeg čiana Odbora.
Tajnik, ili u slučaju njegove odustnosi, savjetnik kojeg je imenovao Upravni odbor, treba sve odluke Upravnog odbora staviti u zapisnik. Zapisnici Upravnog odbora trebaju, na zahtjev, biti na raspolaganju svim članovima Upravnog odbora.

Članak 14

Na Predsjednika Udruge spada:

a) zastupati Udrugu pred trećim stranama, pred institucijama i pred Sudom;
b) predsjedati Generalnoj skupštini i sastancima Upravnog odbora;
c) zakonski zastupati Udrugu, potpisivati službene spise i ovjeriti sve službene dokumente Udruge;
d) nadzirati organizaciju i upravu Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Dopredsjednika zamjenjuje ga najstariji član Odbora.

Članak 15

Dužnost tajnika Udruge je izvršavati odluke Upravnog odbora koje se odnose na pitanja koja nisu povjerena drugom Savjetniku.
Odgovoran je i za vođenje zapisnika, korispondenciju s članovima i s trećim osobama te za arhiv Udruge.
Uredno vodi knjigu članova koja sadrži podatke o svakom članu, poštansku adresu kao i adresu elektronske pošte, datum upisa i plaćanje članarine.
Obavijesti članovima i Savjetnicima, uključujući i one koje se odnose na sazivanje Generalne skupštine, moći će se poslati putem elektronske pošte, osim ako pojedinačni član ne odluči drugačije.

Članak 16

Rizničar Udruge je odgovoran za uredno i točno vođenje računovodstvenog zapisnika koji treba biti redovito ažuriran.
Dužnost mu je obaviti završni račun i predračun i, ako je potrebno, koristiti se uslugama prikladnog vanjskog profesionalnog računovođe kojeg je, kao i njegovu naknadu, odobrio Upravni odbor.
Njegova je dužnost također voditi računa i o zakonskim propisima vezanim za priznanje statusa Udruge kao društveno korisne neprofitabilne organizacije ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
Rizničar je dužan održavati vezu s Nadzomim odborom u cilju posjpešivanja njegovog djelovanja sukladno čl. 17 ovoga Statuta.

 Članak 17

Nadzorni odbor sastavljen je od 3 (tri) čiana, koji mogu biti ponovno izabrani, a biraju ih članovi i Generalna skupština svake tri godine.
Nadzorni odbor bira svog Predsjednika.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i Časnog suda, a rođaci do trećeg koljena članova Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
Dužnost Nadzornog odbora je nadgledati ispravnost računovodstva i financijskog poslovanja, vršeći od vremena do vremena pregled blagajničkog dnevnika uspoređujući ga sa stanjem u blagajni.
Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sastancima Upravnog odbora na kojima se formulira završni račun.

Članak 18

Časni sud sastavljen je od 3 (tri) člana, koji mogu biti ponovno izabrani, a biraju ih članovi i Generalna skupština svake tri godine.
Časni sud bira svog Predsjednika.
Članovi Časnog suda ne mogu biti članovi Upravnog odbora ni Nadzornog odbora.
Dužnost Časnog suda je:

a) izjasniti se o tumačenju Statuta i Pravilnika;
b) rješavati sporove do kojih može doći unutar Udruge, vezane za ponašanje članova u kontekstu društvenog života;
c) izjasniti se o bilo kojem sporu između članova i Udruge vezanim za primjenu odredbi Statuta i Pravilnika, uključujući i žalbe koje je podnio protivnički član ili mjeru o isključenju koju je donesao Upravni odbor;
d) izjasniti se o odbijanju članstva.

Časni sud intervenira isključivo na zahtjev Predsjednika, Upravnog odbora i, samo za slučajeve o kojima pod c) i d), na zahtjev zainteresiranog člana, i izjašnjava se nakon što je pismeno obaviješten od obadvije strane unutar 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Odluke Časnog suda su zapisane, motivirane i nepobitne. Odbijanje podvrgavanja tim odlukama uključuje isključenje iz Udruge.

FINANCIJSKO USTROJSTVO

 Članak 19

 Udruga ostvaruje svoje ciljeve:

a) besplatnim profesionalnim uslugama svojih članova (tehničkim, administrativnim i intelektualnim);
b) plaćanjem godišnje članarine svojih članova koju određuje Generalna skupština;
c) darovnicama, prilozima, ostavštinama, potporama i financiranjem fizičkih i pravnih, javnih i privatnih osoba;
d) utrškom od manifestacija, tiskanih izdanja, promidžbenih djelatnosti i drugih inicijativa, te utrškom uplate polaznika tečaja hrvatskoga jezika za odrasle koje organizira Udruga.

Članak 20

 Svake godine, do kraja mjeseca rujna, Upravni odbor treba programirati djelatnosti Udruge za narednu godinu i odrediti iznos godišnje članarine, kako bi Rizničar mogao napraviti proračun.

Članak 21

 Godišnje financijsko poslovanje završava se 31. prosinca. Do 30. travnja naredne godine Upravni odbor dužan je donijeti na odobrenje Generalnoj skupstini završni račun i proračun.

 Članak 22

Na ono što nije predviđeno ovim Statutom primjenjuju se propisi talijanskog zakonodavsta o dobrotvornim udrugama.
Ovaj Statut napisan je na talijanskom i hrvatskom jeziku; u slučaju neslaganja između dva teksta, bit će mjerodavan onaj na talijanskom jeziku.

Ukratko

Danas Hrvatsko-talijanska udruga nastavlja sa promidžbom hrvatske kulture i jezika u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, Veleposlanstvom Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima u Rimu.

Adrese

Hrvatsko–talijanska udruga onlus – Rim
Pravno sjedište: Via Sommacampagna, 9 c/o Latini - 00185 Roma
Operativno sjedište: Sala San Girolamo - Piazza Augusto Imperatore, 3 - 00186 Roma

Mobitel: Cell. +39 320 4877909
Email: info@aicro.org

Koristimo kolačiće

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za funkcioniranje stranice, dok nam drugi pomažu poboljšati ovu stranicu i korisničko iskustvo. Možete sami odlučiti hoćete li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve značajke stranice.